Sinom Dewasa

Pupuh Sinom.

1. Dasa wara ngraksa kala, dangu pepet soma paing, sri tungleh ping pat panglong, soma nuju jesta mrakih, isaka ya pada nampi, sepa lebak wulungatus, pada ya mangawi sinom, tuna pasang salah gending, ngulah pesu, sapta mabaya cuntaka.

2. Yen anggara buda kaja, soma saniscara kangin, wrespati bayannya kelod, redite sukra kawuh nampi, ento eda manyalanin, yen manuju luas ngadu, sapta warane ingetang, anggon manungkulang asi, mangda sampun, murug ucapan wariga.

3. Geni rwa jele pisan, ditu eda ngarahabin, tanggal ping pat miwan pindo, ping kutus ping solas gni, panglonge itung malih, ping pat ping sanga ping telu, ping solas geni rwa, dewasa manunjel somi, morbor gunung, nunjel pondok masih melah.

4. Kala kacirane tunggal, di tanggal panglonge alih, ring redite sukra pindo, tanggal telu wrespati, apisane soma nampi, saniscara buda ping pitu, di anggarane ping dasa, yen magawe da ngambahin, melah ditu, mula tebu manugelang.

5. Yan nuju matatanduran, sapta warane ambahin, yen anggara soroh medon, sarwa wija wrespati, budane soroh masari, saniscara nandur turus, redite soroh masoca, soma nandur sarwa mumbi, sukra nandur, pala gantung to ingetang.

6. Kala encere da mapas, yen manuju meli sampi, jawat majalan ngarorod, anggara pon kala kangin, kaja nuju nggara paing, anggara manise kawuh, anggara wagene kelod, nggara kliwon di tngah kali, krana lacur, yen nya mapas kaheweran.

7. Pada teken kala cakra, wrespati kliwone kangin, wrespati painge kelod, wrespati pon kawuh kali, wrespati wage kaja kali, teken kala brahma patuh, buda kaja sukra kelod, soma manis wrespati, kala kawuh, redite saniscara ka tngah.

8. Yan linuh ring sasih kasa, dewi pratiwi mayogi, gumi melah padi mokoh, karo hyang gangga mayogi, melah ya pamupun padi, yen katiga sang hyang wisnu, sarwa palane ya mudah, kapat hyang brahma mayogi, padi lanus, nanging sakit liu nguyang.

9. Linuh di sasih kalima, hyang smara ida mayogi, sing pamula dadi mokoh, liu sakit ada mati, kanem hyang uma mayogi, krana sayah buka tumpur, len sakit kagringan, kapitu hyang guru mayogi, prabu kewuh, sang wiku kadalih corah.

10. Yan kawulu kalinuhan, hyang rudra ida mayogi, sing pamula pada rusak,sasab mrna mangawinin, kasanga hyang durga mayogi, mangentak panese ditu, kadasa sangkara mayoga, tatemparan murah sami, jesta lindu, hyang uma ditu mayoga.

11. Sadha hyang naga mayoga, sasab mrana twara gigis, sapta wara jani ngentos, redite linuh liu sakit, ada ya buduh mangumik, soma linuh padi puyung, lyan wiku ida miang, anggara linuh mangewehin, gumi uyut, maling galak marancaban.

12. Buda linuh dagange lara, pada pocol ilang pipis, wrespati linuhe bocok,sang senapati ngamasin, sukra sang prabu istri, sungkane makire mantuk, saniscara kalinuhan, dadi liu anak sakit, anggon tenung, tingkahe ditu makejang.

13. Kala rumpuhe ingetang, kasa sadha kaja kangin, kalima kalane kelod, ktiga kapat gneyan kali, di karone beneng kangin, kanem kapitu klod kawuh, di jestane beneng kaja, yen kawulu kawuh kali, kaja kawuh, kawulu miwah kasanga.

14. Kala kuwuke tungkasang, yen luas ngatohang pipis, manuju tanggal panglong, apisan ping sanga kaja kangin, ping telu ping solas kangin, ping pitu ring tilem kawuh, ping roras ping lima kelod, ping nem bareng pra wani,kelod kawuh, ping kutus purnama kaja.

15. Kaja kawuhe ping dasa, pindo ya bareng nongosin, ping pat ping telulas ngentos, kalane ya kelod kangin, ento eda mangarepin, maalih-alihan ditu, kajabunge to melah, nuntun burone ngarepin, krana bungkus, pajalane to da mapas.

16. Sane to da mamapas, dawuh pisan kala kangin, dawuh pitu kala kelod, dawuh neme kaja kangin, dawuh empat kelod kangin, dawuh rone kelod kawuh, dawuh telu kaja kala, dawuh lima kaja kangin, dawuh kutus, kaja kawuh kalania.

17. Lebur awu jele pisan, makuh yadin ngarahabin, buda kaja brahma kelod, nyocok radite ludra sukra sri, guru nuju wrespati, saniscara ya manemu, somane manuju uma, anggara ludra nemonin, melah ditu, dewasa ngawe telabah.

18. Enjere panca sadwara, yen paniron kala kangin, paing nuju aryang kelod, wage was kaja kali, pon tungleh kawuh kali, kliwone nuju urukung, kala enjere katengah, to da mapas mangambahin, krana lacur, pajalane to da mapas.

19. Yen ngingsirang anak sungkan, buda manis rdite pon iwasin, kangin kawuh patuh kala, yan manuju soma paing, saniscawa wagene tunggil, kaja kelod kalanipun, wrespati kliwon punika, ento ne pada iwasin, ditu nyatur, kalane galak manumbak.

20. Da ngarepin kala muncar, kala beseh to ne becik, yan kala tungleh nuju ika, dewasa mangawe taji, maboros masih ambahin, mangawe pangiris luwung, manugelang masih melah, manembok da mangambahin, doyan uwug, payu kado malulahan.

21. Wurukung lan kajeng kala, eda pisan mangambahin, jawat majalan ngarorod, yadin makarya mabuncing, nika madan kala jengking, dewasa nyumunin ngadu, yan magawe taji melah, jawat magawe balantik, melah ditu, dewasa ngawe kadutan.

22. Kala encere da mapas, di tanggale ditu ingetin, tanggal pisan kala kelod, ping lima purnama kangin, kaping neme kelod kangin, kaping kutus kelod kawuh, kaping sia kawuh kala, ping empate kaja kangin, kala baduhur, apisan miwah ping solas.

23. Ping telu ping tlulas kaja, ping dasa tuwun manampi, kaping roras bareng pindo, kaja kawuh ipun kali, ring panglong buin ingetin, ping empat kalane kawuh, ping pindo ping roras kelod, dasa ping solas klod kangin, kelod kawuh, ping telu miwah ping tlulas.

24. Yan ping pitu kaja kala, ping kutuse kaja kangin, ping siane kangin kala, ping nem kaja kawuh kali, ping dasane babwan kali, ping lima ring tilem turun, eda mapas malungayan, yen soroh mangalih pipis, jele ditu, majalan mangebug desa.

25. Yen kajeng wurukung kala, manuju ya wrespati, soma wagene ya bocok, ngadang tajen ditu becik, mangdoh ya hala dadi, apa buin kala katemu, sahananing gawe melah, yen luas mangalih pipis, ngalih sangu, majalan soroh marentah.

26. Asta wara kajeng kala, tanggal ping pat kajeng nampi, sri kajeng tanggal pindo, indra kajeng apisan dadi, brahma ping nem manujonin, ludra kalane ping pitu, ping telune ya uma, yan ping kutus manujonin, yan nya nuwut, kajeng tanggal asta wara.

27. Yan mamakuh ne ingetang, jesta sadhane impasin, kasa karo kapat melah, klima kanem kdasa ambahin, pang rahayu, tingkahe ngawangun umah. (?)

28. Nongosin umah itungang, di kasane mitra asih, di karone buka borbor, yan katiga babar maling, di kapate enggal sugih, di klimane dadi mampuh, di kaneme sugih rendah, di kpitune mamanesin, yan kawulu, pagawene matinggalan.

29. Kasanga lara sangsara, kadasa sugih mas pipis, yening jesta lintang kawon, sadha sakit enggal mati, ne jele nyandang impasin, sane melah jua tuju, eda mapas kala luang, rdite kasa kala nampi, buda nyaluk, karo anggara katiga.

30. Kapat soma kala luang, di klimane wrespati, kanem sukra kala luang, kpitu saniscara kali, kawulu ring sukra kali, kasanga wrespati nyaluk, kadasa ring nggara kala, jesta buda luang nampi, sasih sadha, di anggara kala luang.

31. Mreta dewa to ne melah, tanggal lima wrespati, di budane tanggal pindo, redite tanggal nem nampi, tanggal pisan sukra nampi, somane tanggal ping pitu, tanggal ping pat saniscara, anggara ping telu nampi, nyandang tuju, jawat makarya di sanggah.

32. Sdana yoga dwasa melah, yen magawe to ambahin, sedek buda tanggal pindo, ping limane wrespati, somane ping telu nampi, redite tanggal ping kutus, ping limane saniscara, anggara ping pitu nampi, ping nem iku, sukrane sadana yoga.

33. Mrteta masa to ne melah, salwiring karya ambahin, yen kawulu tanggal pindo, yen kapat purnama nampi, kalima ring tilem nampi, kanem maring tanggal kutus, ring kasa tanggal ping dasa, karo ping pitu ambahin, ne ping telu, kpitu ping sia katiga.

34. Tanggal ping nem ring kasanga, kadasa ping pat ambahin, jesta ping limane ngentos, ring sadha apisan becik, mreta masane nujonin, dewasa nyumunin nandur, jawat majalan ngarorod, saeteh-eteh mabuncing, melah ditu, jawat magawe di sanggah.

35. Eda mapas kala mangap, yadian pon kala kangin, wrespati wagene kelod, rdite manis kawuh kali, soma kliwon sane ngenti, kaja kalannyane ditu, kala rahune da mapas, saniscaran klantir ngenti, uli ditu, sukran gumbreg rditen sinta.

36. Kala negung to da mapas, yan manuju nyuang sampi, nyuang jaran bawi kebo, nyuang sato da ngambahin, redite pon buda manis, saniscara wage nuju, soma painge da mapas, nika eda mangambahin, melah ditu, dewasa ngawe pisuna.

37. Di budan gumbrege melah, tanggal ping pitu nujonin, kala keciran adannya, dewasa ngawe pangiris, manugelang ngawe taji, wrespatin manail ditu, kala sunia to ne melah, dewasa luas mamaling, rditen krulut, dewasa ngajah ubuhan.

38. Da ngambahin karna sula, yan magawe to impasin, manuju tanggal pangelong, anggara ping sia nampi, saniscarane manganti, purnama tileme ditu, reditene tanggal pindo, sukra ping dasa nujonin, melah ditu, dewasa ngawe gambelan.

39. Linuh nuju pancawara, yen linuh manuju manis, ida istri sungkan kawot, paing linuh dagange sedih, pon linuh ida resi, sungkane makire mantuk, yaning wage sidi larang, kliwon linuh manujonin, kala ditu, pandung rusuh mailehan.

40. Yen redite buda kapangan, rare keweh liu mati, yening soma nguyang ngohon, anggara gumine sedih, yan buda satone sedih, yan wrespati gring ngalayung, yan sukra sang prabu lara,saniscara mamanesin, maling liyu, yen nuju bulan kapangan.

41. Yan redite surya kapangan, tamban wisadane mandi, di soma padine mokoh, anggarane liu maling, buda miwah wrespati, kirang pangan kala ditu, di sukrane sasab mrana, saniscara mangewehin, ujan ditu, yen kala surya kapangan.

42. Yan nuju budan kuningan, kala ngadege ambahin, dewasaa nasarin tembok, ngae guwungan to jalanin, sdekan wrespatining tambir, kala kilang kilung ditu, dewasa ngawe barong, di nggaran sintane dadi, kala kilung, dewasa mamaling melah.

43. Sasih kanem tanggal ping lima, kala macan to ambahin, dewasa ngawe gelogor, saniscaraning wukir, ditu ya tutut masih, tanggal ping limane nuju, dewasa mangawe pawon, nangun lumbung ngajah sampi, melah ditu, jawate mamakuh sanggah.

44. Yen nuju matatanduran, kala gumarange impasin, sing pamula berang ngrosok, di landepe ring wrespati, malih ring sukran kulantir, miwah budan watugunung, di tambire ya kasukra, ring krulut ka werespati, budan pujut, rditen prangbakat da mapas.

45. Dewasa matatanduran, sedek wrespatining wukir, pala bungkah tandur melah, sukran mdangkungan malih, pala gantung tandur becik, wrespatin uye tebu tandur, sukran mnail sarwa wija, rditen bala byu dadi, soman tolu, sarwa mawoh tandur melah.

46. Kalan wrespatin kuningan, melah nandur sarwa sari, budan sungsang sarwa mawoh, nika ingetang di hati, ingkel taru to impasin, da nandur kajeng wurukung, impasin kala gumarang, pepedane to pilihin, mangde lanus, dadawuhane tepetang.

47. Tali wangkene ingetang, yan magawe da ngambahin, di landepe ya ka buda, warigane di wrespati, di kuningan sukra nampi, ring krulut wrespati nyaluk, di uyene ka soma, di wayange nggara nampi, suba tutug, tali wangkene milehan.

48. Yan nuju kala dangastra, hala hayu to pilihin, sukra ping pitu pangelong, tanggal kutus wrespati, redite tanggal nujonin, ping roras dangastra, somane tanggal ping roras, buda ping sia nemonin, pada ditu, anggara tanggal ping dasa.

49. Panglong ping nem saniscara, yen wariga ke wrespati, langkir wrespati kliwon, yen matal wrespati manis, di dukute wrespati paing, to kala dangastra ditu, manuju tanggal pangelong, ping siane da ngambahin, kala nyuduk, pada ya tong wenang papas.

50. Yen magunting da ngambahin, rdite jele mamanesin, somane mlah hayu kawot, anggarane buin itungin, ditu hayu mitra asih, wrespatine akweh satru, sukra pegat swagotra, saniscara ya magunting, krana lamur, payu rusak to da mapas.

51. Yan benya luas masuhang, ngawe prabot malakar besi, yan tungleh puntul magedul, di aryange mangan becik, wurukung wajane mati, paniron pungak ngatut, yaning was kajeng mulune, sai jahat kapasilih, teka puntul, tong dadi anggon jumah.

52. Wrespati tanggal ping lima, yan mabresih to ambahin, budane tanggal ping pindo, mababasan makakawin, yan nya sedek wrespati, nuju tanggal ping nem ditu, malalemes ditu melah, mamarekan to jalanin, krana ditu, dadi sayang buka pelag.

53. Di somane nuju tanggal, ping telu nyandang ambahin, yan magunting hayu ento, jawat manganten jalanin, mangarorod ditu becik, anggara tanggal ping pitu, mabrata ya ditu melah, newa sraya to jalanin, nika luwung, majalan kapura-pura.

54. Kala sor da mapas, karo katiga kala kangin, klima kanem kapitu ngentos, kaja kala manongosin, kawulu malih ngenti, kasanga kadasa ditu, kauh kalane magenah, jesta sadha kasa nampi, kelod ditu, kala sor pati magenah.


Naskah ini dikumpulkan oleh I Wayan Sutedja, Buruan, Penebel, Tabanan

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2008 - Widya Sastra - is proudly powered by Blogger