Geguritan Togag

I GEDE TOGAG
OM AWIGNAM ASTU NAMASIDAM

GINADA

1. Pakulun ratu batara, guru reka saraswati, miwah sang hyang kawi swara, tabe kaula pakulun, luput tan inila-ila, tulah mami, purna ayu kang manusa.
2. Idup mase gela-gela, peteng lemah sai sedih, ludin tiwase mangonyang, kene salah keto enduk, muda gemba ngandang-ngandang, katah runtik,saruanag mengawe gita.
3. Gita guyu pasajayan, ento anggon guyon dimargi, kocap wong Koripan, pesengan I Made Sanur,muani jangjang bisa tresna, alus budi, mamra menek tarunannya.
4. Ada tresna pernah misan, lemah peteng ia makanti, I Gede Togag ke wastannya, satia wacana salulut, gawennyane mangulanjar, sai-sai, demen maboros mapikat.
5. I Gede Togag ia cepag, cangkem linggah netra nelik, basang bedog batikulan, kumis barak bawong pulu, bogbog getar makakakan, lampias lamis, tuara ngebang-ngebang peta.
6. Jani ia luas mapikat, ka alas ka gunung sari, suba lingsir malipetan, simpang jumah dane dukuh, minta toya ya kasatan, sada gati, ne dukuh jumah mamaca.
7. Bau rauh maring natar, ne dukuh raris nyapatin, mai dewa ka duwuran, sapa sira titiang tandruh, I Made Sanur angucap, swara manis, inggih titiang sairinga.
8. Inggih titiang wong Koripan, nanging wangsan titiang tani, I Made Sanur nartayang, niki misan titiang tuhu, mawasta Gede Togag, ipun sakit, segere ya kedap sepra.
9. Bapa sapunapi wangsa, bapa samping punuk gudig, bapa mai suba lawas, manukuh ajak papitu, sami matunggalan sembah, ne ring nguni, bapa pecak wong Gagelang.
10. Bapa buka widi sweca, dini bapa nangun kerti, wenten samas tigang benang, sami bapa siwin ipun, ala ayu bapa ngolah, tuah abesik, dayane dini makejang.
11. Anging bapa tane bagia, adane sama lan tosing, buka gaginane nyembar, katah pakpak tuara pupu, apin kene bapa wirya, buntut rujit, pianake ya luh makejang.
12. Ento pada pianak bapa, sami ya mangawe sedih, liu te pada managihang, dere manah bapa guluk, ada sugih tan pasastra, ada ririh, tiwas sunia kiul pisan.
13. Ada anteng turing pradnyan, wangsannyane teben sisi, bapa kari keluk pisan, nyaman cening dini eluh, papitu patuh manguratak, nyandang puji, sami ya demen masastra.
14. Yaning cening wantah sweca, supat bapa kadi mangkin, jalan dini ajak bapa,jele melah ya silunglung, olasin ja kuda bapa, mangde sudi, apang maren kaduhkitan.
15. Yan sih cening kudu nyupat, juang adin ceninge dini, salah sinunggal bapa lega, wireh wangsa suba patuh, dadi silih diri krama, lasia budi, mati idup bapa suka.
16. Inggih wenten pangendikan bapa, titiang dumun matur sisip, bahan mudane kalintang, tuna sastra pati kacuh, sasar nista tan paguna, tuna sami, langgana titiang ngiringang.
17. Lamun bapa trus sweca, anggen titiang panjak driki, juru sapuh ngalih saang, smadain titang patut, titiang kiul puntul pisan, sai paling, ala ayu tan kacidra.
18. Diapin kento da nyebetang, beloge dadi ajahin, kiule dadi ambanang, kewala apang cening tutut, mararama pelajahin, eda ganjih, pageh estiang matingkah.
19. Jani jumunin malajah, awak lekad suba kelih, tiru-tiru kapatutan, sastrane ya anggon suluh, nyuluhin ragane makejang, ala becik, sastrane ditu majarang.
20. Sastrane mawak Widi Wasa, anggom meka sai-sai, ngalanting ditu apang melah, lemah peteng ida sungsung, mabraya mawadesa, eda jail, da merkak makakakan peta.
21. Da iri-iri di manah, bogbog momone impasin, eda dewa mamisuna, eda ngaku-ngaku weruh, prajani nemu wisia, manggih weci, panes bara maring raga.
22. Eda ngajum gunan awak, anak liu mamedasang, lamun mula twah rejang, doh para kadena gambuh, kramannya dadi manusa, pelapanin, kadi anank ngalih saang.
23. Mesele dadi gedenang, ngaba abot pala sakit, lamun ingane mangaba, amonto peselang luwung, buka anake manegak, pelapanin, depang endepan manegak.
24. Labuh ya dadi gigisan, yanbas tegeh ban malinggih, dilabuhe sakit pisan, kepek dadi bawonge elung, keto kramane pasaja, bogbog munyi, pajalane tuna kejokan.
25. Ento ala nemu jengah, tingkah jani suba langsih, eda mulus ngugu peta, munyi katah dadin ipun, munyi tresna lampah dusta, munyi kasih, lampahnyane satru galak.
26. Eda surud masang cidra, lampah petane dasarin, darma sadu pelajahang, eda punyah pati kacuh, ingetang jua apang melah, nene becik, anggon suluh peteng lemah.
27. Ngawe asihe setata, eda pati uncah-ancih, awak crik tani bagia, tuna Widi tumbuh lacur, dini bareng ajak bapa, natak tiyis, jumunin matapa sadia.
28. Ring yang ibu mangastawa, sanggahe eda mangengsapin, pageh estiang di manah, braya mitra apang tuhu, mararama eda capala, tulah urip, salara-lara temuang.
29. Sastrane ya anggon bapa, siwi tunasin kayuktin, wariga ne malu tulad, ento widi ala ayu, ditu ngalanting apang melah, belog ririh, sugih tiwas to ngadakang.
30. Wariga siwaning daya, tutur gama pada nyiwi, usada pada masiwa, sang hyang tigane ngawangun, mretiu miwah sang hayang sukla, guru hening, sangkan sakti ninda krama.
31. Kento liang ning wariga, siwa gunane majarin, apang eda salah siwian, pangerastitine patut, cai Made ne pirengang, saking aji, maadan ya bwana mabah.
32. Siwa gunaning para jana, guru reka mituduhin, sami dewata mangamong, tungtung sang hyang tiga ngwangun, masiwa ring sang hyang sunia, sukla suci, negakin angin mangelayang.
33. Dalang jaksa masiwa wetan, ring hyang Iswara manyiwi, pande wesi ring hyang Brahma, pande emase puniku, masiwa ring Mahadewa, punang sangging, masiwa ring sang hyang Indra.
34. Undagine punika, ring hyang Iswakarma manyiwi, balean ring Kaiapa, pangiwane siwin ipun, Mrecukunda Brahma sweca, nunun ngatih, widia dari widia dara.
35. Brata tapa patenungan, panyarikan juru tulis, masiwa gotra, siwa gotra lanang wadu, dadi ratu jenar dana, siwan gumi, wantah Siwa-Boda ika.
36. Masiwa ring sang hyang Brahma, miwah ring sang hyang Wisnu murti, adi ngaran sang Bubuksah, hyang Gagakaking kawit malu, mimitaning Siwa Boda, banyu hening, ngeseng nganyut pataka.
37. Ngawe sau anco tambek, seser cungik santa blantik, ida sang hyang Bubuksah, ngawe kilap muang lalakut, sang hyang Sambu ring ersania, ngawe ririh, pradnyan darma hyang tatiga.
38. Ida sang hyang guru reka, miwah sang hyang Saraswati, ngawe belog hyang Mangacongol, Kalika mangawe buduh, ngawe jalir tuah dadua, Kama ratih, muang ida Kama jaya.
39. Ngawe madat hyang tatiga,Nabi Adam saking Jawi, miwah Nabi Bagenda, Nabi Yusup sakti terus, ngawe pipis padi timah, nene yukti, ida sang hyang ring daksina.
40. Jani hyang Brahma mayoga, mangasrenin punang gumi, sangkan dahat panes bara, sang ratu ngarawos kewuh, kali yuga maliweran, twah I maling, katon sadu maweh laba.
41. Salah yan asolah darma, mangerawos ditu kapuji, ngantu-antu Surya Candra, sasih tanggal muncuk lungsur, ujan angin nyalah para, ngawe paling, benjo bunter saru samar.
42. Sami metoh ring babadeyan, ngawag-awag mabet mentis, hyang Berahma manuduhang, sangkan pada demen ajum, manuwekang sang hyang aksara, suba jati, di aji kempaning jagat.
43. Cening da keto manulad, milu bareng munyah manyih, pageh estine pelajahin, dana olas ento turut, twara jani ya pupuang, wekas ambil, pakenehe ayuning lampah.
44. Diapin benya managgih sasar, eda pisan milu paling, kedarmane pitindihang, katah imbannyane tuwut, sang Rama nyusup ring alas, lintang sakit, kapanesan lara wirang.
45. Priane ni dewi Sita, sang Rawana reke ngambil, wekas malih nemu sadia, sang Sugriwa bakti nyungsung, mangarusak sang Rawana, telas mati, dewi Sita buin tulak.
46. Wenten panji Singanjaya, kelangan ni Rangkesaari, sedih ngumbang mailehan, ke Jawa ke Bali nyusup, pageh esti lebih tresna, dadi manggih, Widasari ya mayuda.
47. Dadi menang ring payudan, ni Rangkesari ya mulih, keto dewa tuara linyok, eda nyelsel raga lacur, satrane sedeng ingetang, nene yukti, anggon suluh peteng lemah.
48. Bapa nyatianin idewa, satrane yukti tindihin, dini bareng ajak bapa, sing nya kaget ada tuduh, widine kayun malingga, teken cening, bapa bareng manemuang.
49. Wireh bapasuba tua, makejang-kejang tong mempih, puntul gama tuna liwat, dadi lipiane metu, buka ludin bapa tua, gumi gering, momone pada majalan.
50. Malih upayan Ulandamangawenang rundah gumi, ampiun tuun mudah-mudah, pamadate sayan munjuk, luh muani magedaban, girang manumplik, mamadat manulad-nulad.
51. Tiwas sugih darma corah, suba mamadat manumplik, demen ajum kaden melah, nene darma milu inguh, bisa linyok malagendah , ngulah bukti, nyabung bebek mangupaya.
52. Ada anak luh tiwas, kadung kasusupan numplik, suba caluh suba lompang, mangliyep mamengkung sadayu, temah tuara bisa jengah, mulah polih, tuara nglinguang peta ala.
53. Men Gedor masih mamadat, demen manumpukang batis, ngadu daya bisa ngenyor, basang bedog bawong pulu, mata sumpe ejit tapak, mabet asin, busan-busan ya kelangan.
54. I Sadug milu mamadat, mrokpok pongah tidong gigis, petannyane lampias lamis, idepnyane labih puyung, glindeng-glindeng gambah-gambah, mabet mentis, ngurek cangklong busan-busan.
Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2008 - Widya Sastra - is proudly powered by Blogger